วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ครูจีอบรมมารยาทไทย


โครงการอบรทมารยาทไทย จังหวัดบุรีรัมย์  ประจำปี 2557
ณ  โรงเรียนพุทไธสง  26  กรกฏาคม  2557


วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
   นางจีระพันธ์  แสวงชัย

เกิดวันที่ 13 ตุลาคม
 พ. ศ. 2501
ที่บ้านมะเฟือง ต. มะเฟือง อ. พุทไธสง
จ. บุรีรัมย์   311 20  โทร 0810683491
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
สพป. บร.4

สอนชั้นประถมศีกษาปีที่ 1/3

ปริญญาโทบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 


เพิ่มคำอธิบายภาพ                                                        กิจกรรมจุดเทียนชัย
                                                               
                                         5 ธันวา มหาราช
อบรมลูกเสือ ATC ที่อำเภอละหานทรายกิจกรรมเดินทางไกล


วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว
5ธันวาคม
ทางอำเภอพุทไธสงจัดเป็นประจำทุกปี


โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)จัดให้มี
พิธีทำบุญตักบาตรขึ้นในตอนเช้าโดยมีคณะครู 
นักเรียนผู้ปกครองร่วมทำบุญตักบาตร
คณะครู  นักเรียน เตรียมพร้อมทำบุญตักบาตรโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
(โอภาสประชานุกูล)


ประธานในพิธิ  แขกผู้มีเกียรติถวายปัจจัย  ปิ่นโต
แด่พระสงฆ์  ที่ศาลาประชาคม อำเภอพุทไธสง
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ธันวาคม
ข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน พร้อมกันที่ศาลาประชาคม
อำเภอพุทไธสง  เพื่องนามถวายพระพรแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5  ธันวาคม
ข้าพเจ้านางจีระพันธ์  แสวงชัย คณะครู  นักเรียน
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)
ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5  ธันวาคม

คณะครู  นักเรียนพ่อค้า  ประชาชน  พร้อมกันที่สนาม
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง  รำถวายพระพร  จุดเทียนชัย
จุดพลุ  ตะไล  ไฟแสงสี


ข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน จุดเทียนชัย
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ให้มีพลานามัยสมบูรณ์

สนามโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
(โอภาสประชานุกูล)
ทางอำเภอพุทไธสงใช้เป็นสถานที่
จัดงานเป็นประจำทุกปี

จีระพันธ์  แสวงชัย

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

การเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

                      หมายถึง  การจัดกิจกรรมโดยวิธีต่าง ๆ  อย่างหลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงเกิดการพัฒนาตนและสั่งสมคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมของประเทศชาติต่อไป
ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีดังนี้  (อาภรณ์  ใจเที่ยง,2544)
             
     1.  Active Learning  เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้กระทำ  หรือปฏิบัติด้วยตนเอง                        
                 
2.  Constructivism  ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าทดลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
                  3.  Resource  ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ที่หลากหลาย
                  4.  Thinking Skills  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด  ผู้เรียนสามารถคิดแก้ปัญหา  คิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
                  5.  Happiness  เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข
                  6.  Participation  เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนดงานวางเป้าหมายร่วมกัน           
                 
7.  Individualization  ผู้สอนยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็น ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
                 
8.  Good Habit  เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม เช่น  ความรับผิดชอบ  ความมีน้ำใจ ความมีระเบียบวินัย  และลักษณะนิสัยในการทำงาน  กระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น  และการเห็นคุณค่าของงาน
บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีดังนี้   (ชาติแจ่มนุช และคณะ : มทป)
                  1.  เป็นผู้จัดการ (Manager)           
                
2. เป็นผู้ช่วยเหลือและแหล่งเรียนรู้ (Helper and resource)

                 
3.  เป็นผู้อำนวยความสะดวกและสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอน  (Facilitator)
  4.  เป็นผู้ติดตามตรวจสอบ (Monitor)
บทบาทของผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้. 2543 : 38-39)
                  1.  เป็นผู้ลงมือกระทำ (Actor)                                 2.  เป็นผู้มีส่วนร่วม (Participant)
                 
3.  เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้เรียน (Member)            4.  เป็นผู้ประเมิน (Evaluator)
การวัดและประเมินผล
                  จะนิยมใช้การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  ได้แก่  การใช้ Portfolio
การใช้แบบทดสอบความสามารถจริง
(Authentic Test)  การสังเกต  การบันทึกพฤติกรรม  การสัมภาษณ์  การสาธิต  การนำเสนอผลงาน
              การเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  เช่น  เกมการศึกษา  สถานการณ์จำลอง  กรณีตัวอย่าง  บทบาทสมมุติ  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การทดลอง  การแก้ปัญหา ทัศนศึกษานอกสถานที่  สืบสวนสอบสวน  โมเดลซิปปา                 
กล่าวโดยสรุป
 การจัดกิจกรรมที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียน  ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ได้ประยุกต์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต  ได้มีความสุขและสนุก
กับการเรียนรู้  ตลอดจนมีคุณลักษณะนิสัยดีงามที่สังคมพึงปรารถนา
                                                                 หนังสืออ้างอิง
คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้. (ร่าง) การปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้เรียนสำคัญที่สุด. เอกสารอัดสำเนา, 2543.
ชาติ แจ่มนุช และคณะ. นักเรียนเป็นศูนย์กลางคืออย่างไร. เอกสารอัดสำเนา, มปป.
ประเวศ วะสี. ปฏิรูปการศึกษา-ยกเครื่องทางปัญญา : ทางรอดจากความหายนะ. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร :
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2541.
ทิศนา แขมมณี และคณะ. การพัฒนากระบวนการคิด.เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนารูปแบบ การสอนที่เน้นกระบวนการคิดตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้, นครปฐม : ศูนย์ศึกษาพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2543.
วิชัย วงษ์ใหญ่.พลังการเรียนรู้ : ในกระบวนการทัศน์ใหม่.(พิมพ์ครั้งที่ 4), กรุงเทพหานคร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542
สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ, การเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร : ดวงกมลสมัยจำกัด, 2543.
(ที่มา บทความเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ผศ.อาภรณ์ ใจเที่ยง วารสารครุสาร คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2544)

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันแม่แห่งชาติ


ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกันที่
    หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุทไธสง
         ทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์
              เนื่องในวันแม่แห่งชาติ        ประชาชนทำบุญตักบาตร
หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุทไธสง
         ทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์
              เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
        ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
      ณศาลาประชาคมอำเภอพุทไธสง
นายอำเภอพุทไธสงประธานในพิธี
          จัดงานวันแม่แห่งชาติ
คณะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
   ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า
          พระบรมราชินีนาถ

คณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
     ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า
          พระบรมราชินีนาถ
  

          นายพีระพงษ์  รุ่งเรืองศิลป์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
                 พร้อมคณะครู
       ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้า
               พระบรมราชินีนาถ
       คณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
               ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้า
                      พระบรมราชินีนาถ
  ประธานในพิธีมอบรางวัลนักเรียนชนะเลิศ
การแข่งขันคัดลายมือชั้ประถมศึกษาปีที่ 1
               นางสุนี  ปัญญาวานิชกุล
มอบรางวัลชนะเลิศวาดภาพชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
               เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
         นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง


                แม่ลูกผูกพันธ์


นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
รำถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ